Lika villkor

På lika villkor

Regeringsuppdrag 2013-2015

Winnet Västmanlands verksamhet bidrar till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande inom det regionala tillväxtarbetet. Det gör vi inom ramen för regeringens uppdrag för en jämställd tillväxt. Arbetet finansieras genom ett verksamhetsbidrag vilket fördelas och administreras av Tillväxtverket.

Vi deltar bland annat i arbetet med framtagande av strategiska utvecklingsplaner som Affärsplan Västmanland, bedriva påverkansarbete gällande andra strategiska planer och deltar i tillväxt- och utvecklingsarbete som sker på lokal nivå runt om i länet.

Vår verksamhet bidrar till kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att vi analyserar, undersöker och ta fram fakta som sprids genom informations- och spridningsarbete som dialogmöten, seminarier, mässor, tryckt och digital information.

Inom ramen för verksamhetsbidraget 2013-2015 har vi satt upp följande mål:
HUVUDMÅL:

Att länets strategiska planer och dokument beskriver på vilket sätt kvinnors kompetenser och intressen tas tillvara i länet och att länet ser det som en prioriterad fråga, med beskrivning på hur, kvinnor ges möjligheter att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer att nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor skapas.

DELMÅL:

 • Att verka för att bilden av innovatören och företagaren i länet breddas och kriterier för ett lyckat och framgångsrikt företagande och entreprenörskap utvecklas så att också kvinnor premieras och hyllas som lyckade företagare och innovatörer.
 • Att representationsskapet i viktiga strategiska råd och allianser är breddat så att kvinnors villkor synliggörs och inflytande ökar.
 • Att verka för att en högre andel än idag av de offentliga medlen för företagsutveckling och tillväxtarbete kommer kvinnor till del.
 • Att driva och medverka till ett gemensamt arbetssätt för könsuppdelad statistik är genomförd redan 2014 i hela länet och att det finns ett systematiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete kopplat till det.
 • Att medverka i lokalt utvecklingsarbete på kommunal nivå samt med lokala aktörer och synliggöra kvinnors förutsättningar för att verka som innovatörer och företagare.
 • Att göra en konsekvensanalys utifrån Affärsplan Västmanlands inriktning.
 • Att verka för att det i länets kommande näringslivsstrategi ska det finnas strategier, med erforderliga resurser, som gör att nyföretagande bland kvinnor ökar, att stöd till affärsutveckling ges till kvinnor på lika villkor samt att idéflödet från kvinnor ökar.
 • Att andelen chefer och ledare som är kvinnor ökar i länet och att synliggöra de hinder som finns för kvinnor att göra karriär.

Winnet Västmanland finansieras av Tillväxtverket med ett s.k. verksamhetsbidrag.

 

Stöd+av+Tillväxtverket+-+för+digital+användning

Värt att veta om jämställdhet

Regeringens mål för jämställdhet;  Kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv

 • Om villkoren för kvinnor och män vore lika och jämställda skulle det bidra till en högre tillväxt och ett mer hållbart samhälle
 • Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, som i planering och utförande av verksamhet.
 • Förslag och beslut bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att kartlägga konsekvenserna för kvinnor och män

Nyttan med ett jämställdhetsperspektiv

 • Gör att humankapitalet används effektivare
 • Fördjupar demokratin och det sociala kapitalet
 • Ökar den regionala attraktiviteten
 • Ökar den regionala innovationsförmågan
 • Ökar företagarens lönsamhet

Credit Suisse rapport 7 punkter (2012)

De företag som haft en eller fler kvinnor i styrelsen presterat bättre än dem som endast haft män de senaste 6 åren

 1. Jämställda bolag är välmående bolag
 2. Mångfald gör gruppen bättre
 3. Bättre balans i ledarskapet
 4. Större kompetenspool
 5. Bättre koppling till konsumenten
 6. Förbättrad bolagsstyrning
 7. Diversifierad riskprofil

Sju punkter om Hur jämställdhetsaspekter kan integreras i styrdokument

 1. ”En bild säger mer än tusen ord”
 2. Formuleringarna tvingar oss att tänka jämställt och därför är de viktiga
 3. Makt diskuteras ofta i samband med jämställdhet
 4. Både kvinnor och män behövs för ett jämställt samhälle
 5. Utbildning är viktigt
 6. Tillåt yttranden i remisser
 7. Nämn kvinnor i styrdokument inte bara i samband med hållbar utveckling